top of page

Remote learning support

Public·36 members

[[NAŽIVO<<]+++] Slovan : KÍ živý prenos 21 septembra 2023


1. 9. 2023 — ONLINE PRENOS. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v A-skupine Európskej konferenčnej ligy stretnú s OSC Lille, NK Olimpija Ľubľana a KÍ ...


A nasleduje aj stiredanie. Sme svedkami viacer�ch tvrd�ch z�krokov, po ktor�ch s� hr��i minim�lne na chv�u otrasen�. A� tak sa v�ak hra nek�skuje. �lt� kartu dost�va Mustafi� (�K Slovan Bratislava). Sz�nth� je autorom �al�ej strely, ktor� sa ale medzi tri �rde nezmestila. Na�alej pokra�ujeme v skvelej atmosf�re, o ktor� sa staraj� na�i v�born� fan��ikovia. �lt� kartu dost�va Njie (DAC 1904 Dunajsk� Streda). Druh� pol�as zatia� prebieha v o nie�o men�om tempe. Jasne o sebe d�vaj� aj fan��ikovia. Na�i pripravili kr�snu �lto-modr� choreografiu tvoren� dymovnicami a hostia bohu�ia� svoju odp�lili a� po�as z�pasu a venuj� sa v�etk�mu, len nie povzbudzovaniu. Pln� nasadenie v�ak do z�pasu od za�iato�n�ho hvizdu d�vame aj my. Po prv�ch o�uk�va�k�ch sa zd�, �e Slovan tento z�pas predsa len ani omylom nepl�nuje vyu�i�. Bude to teda tvrd� boj. Mali sme �tandardku, ktor� ale Ciganiks poslal mimo hraciu plochu. Hra je preru�en� pre o�etrovanie Njieho, bude v�ak v poriadku. Mohli sme rovno vies� o tri g�ly. Zastavil n�s v�ak ofsajd. �lt� kartu dost�va 71 (DAC 1904 Dunajsk� Streda). Dunajsk� Streda dala g�l! Tramtadad��������, Goooooooooooooooool, proti Slovanu, proti u� ist�mu majstrovi vedieme 2:0! Balogh sa z prav�ho kr�dla rozhodol pre trochu netradi�n� prihr�vku po zemi, no na�iel Krstovi�a, ktor� s�ce na dvakr�t, ale dostal loptu za Chovanov chrb�t. Dne�n� stretnutie sleduje 6280 div�kov. Ke�e v�ak vedieme, tak n�s to a� tak netr�pi. Krstovi� sa sna�il prekvapi� s�pera a nebol to z jeho strany m�rny pokus. Streleck� poz�ciu si pripravil na hranici pokutov�ho �zemia, odkia� strela skon�ila v bo�nej sieti. Hrn��r sa pri zakon�en� tvrdo zrazil s Brunettim. Obaja s� v�ak v poriadku a m�u pokra�ova� v z�pase bez o�etrenia. Napriek vedeniu sme prv� center do �estn�stky poslali. Dlh� lopta od Verlindena sa v�ak neujala. Za�al sa druh� pol�as. V�kop patril hos�om. �vodn� polovica stretnutia je za nami a my sa nesmierne radujeme, preto�e do kab�n sch�dzame za ved�ceho stavu. MOL Ar�na pri oslav�ch takmer padla. Rozhodca nadstavuje e�te tri min�ty. N�s v�ak sporn� verdikty nabudili a do s�pera sme sa e�te viac zahryzli. V�born� center dostal Sz�nth�, no hlavou loptu nedok�zal dostato�ne skroti� v dobrej poz�cii. Em�cie sa poriadne vybi�ovali, ale po tak�ch sporn�ch situ�ci�ch sa niet �omu divi�. �lt� kartu dost�va Lovat (�K Slovan Bratislava). Po dlh�om �ase si rozhodca za�iel pozrie� z�znam aj s�m na obrazovku. �o sa v�ak potom udialo je neskuto�n�. Z ni�oho ni� dal rozohra� bez toho aby si t�my vr�tili na svoje poz�cie. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Verlinden, prich�dza Moumou. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Sz�nth�, prich�dza Sharani. Striedanie v t�me �K Slovan Bratislava: z ihriska odch�dza Mustafi�, prich�dza Rabiu. Striedanie v t�me �K Slovan Bratislava: z ihriska odch�dza Pauschek, prich�dza �avri�. Pokra�uje futbal medzi �estn�stkami. Stretnutie sa pr�ve za�alo. �vodn� v�kop patril na�im hr��om. Pr�jemn� podve�er v�m prajem z kr�snej MOL Ar�ny, kde sa dnes nebude hra� hocijak� z�pas, ale derby s na�im najv���m rivalom. Oba celky pr�ve nastupuj� na tr�vnik, na�i hr��i v tradi�nej �lto-modrej kombin�cii a s�per v belasom preveden�. Predo�l� kolo prinieslo vyt��en� a pre psychiku hr��ov nesmierne potrebn� v�azstvo. ŠK Slovan Bratislava ŠK Slovan Bratislava. 12K views. 1 year ago · Past live streams · 23:21 · LIVE | Predzápasová tlačová konferencia ŠK Slovan Bratislava - KÍ Klaksvík. 1.1K views. Najbli��ie cestujeme do Trnavy, kde si v sobotu 30. apr�la o 18:00 zmeriame sily s dom�cou Sere�ou. Dovtedy sa s Vami l��i a praje pr�jemn� zvy�ok v�kendu Milan Vr�be�. Dovidenia! Rozhodca prid�va k z�veru stretnutia e�te dve min�ty. Dve min�ty n�s delia od triumfu nad majstrom. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Krstovi�, prich�dza Bogi. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Nebyla, prich�dza Andrezinho. Hostia z�skali roh, ktor� zahral Holman trikr�t, no vo v�etk�ch pr�padoch sme sa o loptu postarali a poslali do bezpe�ia. �lt� kartu dost�va Moumou (DAC 1904 Dunajsk� Streda). Teraz si v�ak ka�dop�dne o�etrenie vyp�tal Veszelinov. Pevne ver�me, �e bude v poriadku. N�hradn� rozhodca sa dostal do v�meny n�zorov s na�im �t�bom, ale ak� je probl�m netu��m. Belasou odvetou bola strela z ostr�ho uhla. Na Greenov pokus v�ak ide�lne ��hal a rovnako ho aj lapal Veszelinov. Prv� strela u� doletela aj na br�nku Slovana. Videli sme ve�mi zauj�mav� pol�as, ktor� sa musel p��i�, em�cie boli vybo�ovan� na maximum, no nakoniec je z toho na�a rados�. Nie sme lep�� ako s�per, ale bojovnos�ou sme si vedenie zasl��ili. U� len nepo�avi�. DAC do toho! Prv� pol�as sa skon�il. V z�vere mali hostia e�te �tandardku z nebezpe�nej vzdialenosti, ale zahrali ju nepresne. U� po�as osl�v sme takmer pridali e�te jeden g�l a to by bolo u� hotov� �ialenstvo. Loptu do �estn�stky pre zmenu dostal Ciganiks, ktor� ale tesne minul priestor troch �rd�. Dunajsk� Streda dala g�l! GOOOOOOOOOOL, toto je na�a odpove�, toto je na�a odplata! Verlinden na�iel pred br�nkou absol�tne zabudnut�ho Balogha, ktor� hlavou loptu len doklepol len do pr�zdnej br�nky. Z�pas sa bl�i ku koncu a ke�e vedieme o dva g�ly, tak na�i fan��ikovia u� za��naj� s oslavami v�azstva. Mus�me v�ak zosta� pozorn� a� do konca. Otrasen� je tentork�t Rabiu, no o�etrenie nepotrebuje, Pohrozili aj hostia, no �o sa t�ka zlep�enia �tatist�k. Mustafi� toti� z v��ej dia�ky p�lil slep�mi. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Balogh, prich�dza Muhamedbegovic. Striedanie v t�me �K Slovan Bratislava: z ihriska odch�dza Agbo, prich�dza Da Silva. Striedanie v t�me �K Slovan Bratislava: z ihriska odch�dza Green, prich�dza Holman. Striedanie v t�me �K Slovan Bratislava: z ihriska odch�dza Ka�ia, prich�dza Mr�z. Verlinden si najprv k�u�kou na�iel streleck� poz�ciu. Vn�tri pokutovom �zem� tvrdo vyp�lil a aj ke� bol �iasto�ne zablokovan�, tak Chovan musel zasiahnu�. Hra je teraz na chv�u preru�en� pre o�etrovanie v na�om k�dri. N�ten� striedanie n�m v�ak na��astie nehroz�. A� v�born�mu Veszelinovi �akujeme za to, �e e�te neprehr�vame. Bo�ikov poslal luxusn� center do �estn�stky, Pauschek prudko hlavou zakon�il, no n� g�lman sa nenechal zastra�i�. Slovan hr� dnes pod�a m�a v takom tempe, v akom azda nebojoval ani o titul. Niet sa v�ak �omu divi�. Futbal - Európska konferenčná liga - TV program pred 11 hodinami — Slovan Bratislava - KÍ Klaksvík. Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba. Priamy prenos. Európska konferenčná liga: Slovan ... Slovan TV Sledujte od 15.00 h priamy prenos z predzápasovej tlačovej konferencie ŠK Slovan Bratislava. PREVIEW | ŠK Slovan Bratislava - KÍ Klaksvík. ŠK Slovan ... DAC 1904Koniec z�pasu. Podarilo saaaaa. Je koniec a definit�vne tak m�eme za�a� s oslavami ve�k�ho v�azstva proti Slovanu! Neboli sme dnes lep��, museli sme sa dokonca vyrovna� s n�stupom Slovana, ale postupe sme belas�ch dorovn�vali, dali sme tam srdie�ko a v druhom pol�ase zase ide�lnu taktiku, cez ktor� sa n� s�per nevedel prebi�. Fan��ikovia pridali fantastick� povzbudzovanie, za ktor� im nesmierne �akujeme a rovnako �akujeme hr��om za skvel� v�kon. U� teraz je jasn�, �e si sez�nu pred�ime bar�ou o Konferen�n� ligu, no dovtedy m�me na programe posledn� tri z�pasy nadstavbovej skupiny o titul. Slovan ▶️ Európska konferenčná liga: lístky, predaj pred 17 hodinami — Slovan Bratislava – KÍ Klaksvík: 21. 9 Európska konferenčná liga (futbal) naživo: Slovan dnes LIVE v TV (priamy prenos, online stream free). Onlajny.eu | online prenosy športových stretnutí Onlajny.eu | online prenosy športových stretnutí. Slovan Bratislava – KÍ Klaksvík sk 0:0. 21:00, pred zápasom () (A). live na ... Na�e skvel� publikum vyhecovalo nejedn�ho hr��a k lep��m v�konom. �al�� streleck� pokus smeroval od Greena. Nebol v�ak dostato�ne presn�. Pred z�pasom bol Moumou ocenen� za g�l mesiaca apr�l. Cenu si prebral od na�ej legendy Pavla Di�u a my mu za najkraj�� g�l gratulujeme! Prv� v�nej�iu �ancu na g�l mal Green. Nezastavili sme pr�zemn� prihr�vku do pokutov�ho �zemia, a tak vyp�lil z prvej. Veszelinov si v�ak svoje miesto zastal. ŠK Slovan Bratislava LIVE | Predzápasová tlačová konferencia ŠK Slovan Bratislava - KÍ Klaksvík https://youtube.com/live/qW6JovsKhJg Sledujte od 15.00 priamy prenos predzápasovej ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Kayla Atherton
 • bucher bestseller
  bucher bestseller
 • doremon nobi
  doremon nobi
 • Peter Bately
  Peter Bately
 • Florian Geyer
  Florian Geyer
bottom of page